Japanese cloth and japanese textile for sale

Japanese textile

Explore Japan's textile traditions through our selection of furoshiki, yukata, kimono and t-shirts!
Kirara Furoshiki
$15.95 $12.95
Hagi Furoshiki
$32.95 $24.95
Bijinga Furoshiki gift...
$19.95
Nami Furoshiki
Sold Out
Sakura Furoshiki
$28.95 $19.95
Kamisama noren
$34.95
Hokusai noren
$34.95
Furoshiki gift set
$34.95
Koi noren
$34.95
Bijinga noren
Sold Out
Hakama Mura
Sold Out
Taisho yukata
Sold Out
Kasane yukata
Sold Out
Aotake yukata
Sold Out
Akaji yukata
$84.95