Japanese cloth and japanese textile for sale

Japanese textile

Explore Japan's textile traditions through our selection of furoshiki, yukata, kimono and t-shirts!
Kirara Furoshiki
$15.95 $12.95
Pure art Furoshiki
$13.95
Bijinga Furoshiki gift...
$19.95
Furoshiki gift set
$29.95
Kamisama noren
$34.95
Hokusai noren
$24.95
Tenugui Haru set
$29.95
Tenugui Aki set
$29.95
Koi noren
$24.95
Bijinga noren
Sold Out
Aotake yukata
$84.95
Tenugui Natsu set
$29.95
Hakama Mura
Sold Out
Taisho yukata
Sold Out
Asanoha yukata
$84.95
Fukamurazaki yukata
$84.95
Sakura yukata
$84.95